Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://pruszczgdanski.policja.gov.pl/

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres rzecznik.pruszcz@gd.policja.gov.pl  w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas które odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym rzecznik.pruszcz@gd.policja.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 74 24 248. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osoba odpowiedzialna: sierż. szt. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański

Naprzeciwko wejścia znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Dostęp na parter dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwia rampa dla wózków umiejscowiona przy wejściu. Obiekt posiada jedno wejście. W poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów jest możliwa na parterze w pokoju przyjęć. Dostęp do pomieszczenia dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku.

Interesanci poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a.

 

 

Komisariaty Policji podległe KPP Pruszcz Gdański

Treść w trakcie przygotowania